• ADVANCED LEVEL

    3 năm trước chauuctayninh 0
    3. ADVANCED LEVEL: Dành cho HV đã học xong Upper Level và muốn chuyên hẳn về tiếng Anh: Thuyết trình, Viết luận văn cao cấp và Report. Không nhận HV bên ngoài. PHẢN XẠ 7000 (REFLEX 7000): –  Học 4 tuần (Tuần 6 ngày). PHẢN XẠ 8000 (REFLEX 8000): – Học 4 tuần (Tuần 6 ngày). PHẢN XẠ 9000 (REFLEX 9000): – Học 4 tuần (Tuần 6 ngày). Tốt nghiệp chứng chỉ OUTERSPACE CERTIFICATE OF ADVANCED REFLEX ENGLISH. [...]