• LOWER LEVEL

    3 năm trước chauuctayninh 0
    1. LOWER LEVEL (CẤP CĂN BẢN): PHẢN XẠ 1000 (REFLEX 1000): – Học 4 tuần (tuần 6 ngày). – Dành cho những người hoàn toàn chưa biết gì hoặc những người muốn học lại từ đầu. PHẢN XẠ 2000 (REFLEX 2000): – Học 4 tuần (tuần 6 ngày). – Dành cho những người đã học lâu nhưng hoàn toàn mất căn bản hoặc không nói được Anh Ngữ. PHẢN XẠ 3000 (REFLEX 3000): – Học 4 tuần (tuần 6 ngày). Tốt nghiệp chứng chỉ OUTERSPACE CERTIFICATE OF LOWER REFLEX ENGLISH [...]